อยากเข้ามาบอกเล่าถึงงาน QA ของคณะฯให้อาจารย์ฟังค่ะ

อุราพร

วันนี้ที่คณะพึ่งดำเนินงาน โครงการถ่ายทอกความรู้ด้าน การประกันคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ เสร็จไปเมื่อ 16.00 นี้เองค่ะ โครงการนี้ใช้เวลา 2 วัน คือ 15 - 16 โดยครึ่งวันแรก ให้บุคลากรทุกคนได้ฟังถึงรายละเอียดตัวชี้วัด / ตัวบ่งชี้ ของทั้ง ก.พ.ร และ QA ทั้งหมด เริ่มจากประวัติที่มา กฏหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระหว่างการบรรยาย ก็ได้มีการแสดงข้อมูล กราฟ เปรียบเทียบการผลการดำเนินงานในแต่ละ ตบช./ตชว ระหว่างการท่องเที่ยวกับ บัญชี ตั้งแต่ป 47 - 49 ให้ดู เพลินๆ ดีใจมาค่ะ ทุกคนสนใจ ตกใจ ซักถามเป็นอย่างดี รวมถึงบางคนมีข้อเสนอแนะดี ๆ ด้วย ตอนแรกคิดว่าเราพูดเองเค้าจะสนใจรึเปล่า....ในช่วงบ่ายของวันที่ 15 ก็ได้มีการแยกกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มตามสายงานเพื่อลงลึกในตัวที่ตนเองเกี่ยวข้อง กลุ่มที่ 1 งานวิชาการ/หลักสูตร/บัณฑิตฯ กลุ่ม 2 งานพัฒนานิสิต/คุณภาพบัณฑิต/ศิลปะ/ศูนย์ต่างๆกลุ่ม 3 งานวิจัย/บริการวิชาการ กลุ่ม 4 งานการเงินพัสดุ สารบรรณฯ โดยใน 4 กลุ่ม หนูได้มีการอบรมวิทยากรย่อยจากทีม QA กับ ก.พ.ร ของคณะฯ เป็นพี่เลี้ยง ช่วงบ่ายเป็นการลงลึกถึงขั้นของการวางระบบงานและจัดเก็บเอกสารเลยที่เดียว ทุกคนให้ความร่วมมือและสนใจอย่างไม่น่าเชื่อ น้องๆทีมงานยิ้มกันใหญ่และหวังว่าจะดีขึ้น.....สำหรับวันนี้ (16) เป็นการร่วมกันจัดทำแผนงานตามพันธกิจทั้ง 7 พันธกิจ โดยแบ่งตามกลุ่มวิชา คือ กลุ่มโรงแรม กลุ่มอาหารเครื่องดื่ม กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มการขนส่งและธุรกิจการบิน กลุ่มสำนักงานเลขาฯ ...ช่วงก่อนเบรคเช้า อ่อนได้บอกถึงวิธีการ โดยทีมเราได้ทำกรอบการทำงานไว้ 5 กรอบโดยในวันแรกการดำเนินงานผ่านไป 3 กรอบ เมื่อเข้าใจวิธีการแล้ว ก็แยกห้องจัดทำแผน โดยแต่ละกลุ่มจะมีอาจารย์ซึ่งเป็นทีมอยู่ด้วยอยู่แล้ว ให้มีการเลือก เลขา ประธาน โดยให้วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของตน  ศึกษาผลตามตัวชี้วัดอีกคร้ง ทำแผนพัฒนา และวางแผนแม่บทตามกลุ่มงานของตน....หนูหวังเหลือเกินว่าทุกอย่างน่าจะดีขึ้น ..อ้อ .คิดว่าพรุ่งนี้อาจารย์น่าจะได้เข้าไปดูภาพบรรยากาศ...ลืมบอกไปค่ะ..มี BAR กับ AAR อย่างไม่เป็นทางการด้วยนะคะ..ท้ายนี้ขอให้อาจารย์รักษาสุขภาพ อย่าเคลียดมากนะคะ

คำตอบ