แลกเปลี่ยนเรียนรู้

   ว่าอย่างไรสมาชิกฟ้าหลังฝน เจ้าสมาขิกกลุ่ม 1 น้องๆจากเพชรบุรีไปฝึกงานที่ ศนจ. เพชรบุรี  มีอะไรใหม่ๆให้ปฏิบัติบ้าง  สัปดาห์หน้าจะไปฝึกปฏิบัติบ้าง
คำตอบ