แนวทางในการพัฒนาหัวหน้า หรือ ผู้นำ ในยุคโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

นิภาวรรณ

สวัสดีค่ะ อาจารย์ยม

ดิฉันค้นหาข้อมูลทาง Internet ทั้งข่าวสาร และวิชาการ  พบเว็บของท่าน
และได้อ่านดูใน Blog เห็นว่า มีประโยชน์ และมีจิตอาสา เผยแพร่ความรู้ แบ่งบันความรู้
น่าสรรเสริญค่ะ  

ดิฉันมีเรื่องเรียนถาม  ว่า องค์กรที่ดิฉันทำงานอยู่เป็นองค์เก่า ประมาณ 10กว่าปี  มีพนักงานอยู่ประมาณ 500 คน ค่ะ ไม่ค่อยได้มีโอกาสพัฒนาหัวหน้างาน ผู้จัดการ ซึ่งดิฉัน เพิ่งมารับงานใหม่ ในการพัฒนาคน  คำถามของดิฉัน คือ ในยุคปัจจุบันนี้ ถ้าต้องการพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้า ซึ่งเป็นผู้นำเนี่ย อาจารย์มีแนวคิดอย่างไร มีอะไรจะแนะนำบ้าง  ขอรบกวนอาจารย์ด้วย  ไม่รีบค่ะ 

ขอบคุณอย่างสูง
นิภาวรรณ

คำตอบ

สวัสดีครับ  ต้องขออภัย ที่เข้ามาตอบให้ช้า  เนื่องจากติดภารกิจ

 

ในเรื่องการพัฒนาคน  ทุกระดับ เอาง่าย ๆ ครับ ลองใช้กรอบแนวคิด ของพระพุทธเจ้า ในเรื่อง อริยสัจสี่ ครับ

 1. ค้นหาปัญหา อะไรคือทุกข์ อะไรคือเหตุแห่งทุกข์  ปัญหาของหัวหน้างานขณะนี้ หรือที่คาดว่า จะมีในอนาคต คืออะไร มีสาเหตุมาจากอะไร  ตรงนี้ ควรต้องระดมสมองกัน  หรือค้นหาเครื่องมือในการหาปัญหา หรือสาเหตุของปัญหา เช่น แบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ทันสมัย  แบบสอบถามในการพัฒนาฝึกอบรม Training need survey ที่ออกแบบโดยผู้ชำนาญการ
 2. ค้นหาแนวทางในการแกไขปัญหา และป้องกัน  ตรงนี้ อาจเทียบเคียงกับองค์การที่มีลักษณะคล้ายกัน หรือเป็นองค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นองค์การ Best Practice Company ว่าเขามีแนวทางการพัฒนาอย่างไร
 3. เลือกแนวทางที่ดีที่สุด นำมาใช้ และเตรียมสำรองแนวทางที่ดีรองลงมา เตรียมไว้เผื่อแนวทางที่ 1 พลาด ลงมือปฏิบัติการพัฒนา  ซึ่งตรงนี้ ควรให้ผู้ชำนาญการเข้าไปช่วย การพัฒนาคน สามารถใช้ได้หลากหลายวิธี ไม่ใช่แค่การอบรมอย่างเดียวครับ
 4. ตรวจสอบผลการปฏิบัติการตามข้อ 3 ว่าเป็นอย่างไร เป็นไปตามแผนหรือไม่ มีสิ่งใดที่จะต้องปรับปรุงพัฒนาให้ดีก็อย่าลีรอ รีบทำการ Action โดยเร็ว

ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการพัฒนาคน โดยใช้กรอบแนวคิดของพระพุทธเจ้า  ครับ  อย่างไรก็ตาม การพัฒนาคน ควรเน้นให้เขามีปัญญา  โดยใช้หลักการไตรสิกขา ปัญญา 3 ของพระพุทธเจ้าเช่นกัน คือ

 1. สุตะมะยะปัญญา ปัญญาเกิดจากการได้ยิน  ได้ฟัง ได้อ่าน Listen, แหล่งเรียนรู้ เช่น ตำรา คำสอน (แหล่งและสื่อข้อมูล)Data, Media, Information

 2. จินตะมะยะปัญญา ปัญญาเกิดจากความตรึก ความนึก ความคิดทั้ง รูปแบบนิรนัย และอุปนัย

 3. ภาวนามะยะปัญญา ปัญญาเกิดจากการพัฒนาจากการทำให้เกิด ทำให้มีโดยวิธีการวิจัยและพัฒนาทั้งวิจัยร่างกาย และ ภายนอกตัวตน  เช่น  ฝึกสมถะและวิปัสสนา

เน้นให้เกิดทุนทางปัญญา  ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นหลักการที่ใช้ได้ทุกระดับ ซึ่งเป็นแนวคิดทฤษฎีของพระพุทธเจ้า ครับ

อาจารย์ยม

สวัสดีครับ  ต้องขออภัย ที่เข้ามาตอบให้ช้า  เนื่องจากติดภารกิจ

ในเรื่องการพัฒนาคน  ทุกระดับ เอาง่าย ๆ ครับ ลองใช้กรอบแนวคิด ของพระพุทธเจ้า ในเรื่อง อริยสัจสี่ ครับ

 1. ค้นหาปัญหา อะไรคือทุกข์ อะไรคือเหตุแห่งทุกข์  ปัญหาของหัวหน้างานขณะนี้ หรือที่คาดว่า จะมีในอนาคต คืออะไร มีสาเหตุมาจากอะไร  ตรงนี้ ควรต้องระดมสมองกัน  หรือค้นหาเครื่องมือในการหาปัญหา หรือสาเหตุของปัญหา เช่น แบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ทันสมัย  แบบสอบถามในการพัฒนาฝึกอบรม Training need survey ที่ออกแบบโดยผู้ชำนาญการ
 2. ค้นหาแนวทางในการแกไขปัญหา และป้องกัน  ตรงนี้ อาจเทียบเคียงกับองค์การที่มีลักษณะคล้ายกัน หรือเป็นองค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นองค์การ Best Practice Company ว่าเขามีแนวทางการพัฒนาอย่างไร
 3. เลือกแนวทางที่ดีที่สุด นำมาใช้ และเตรียมสำรองแนวทางที่ดีรองลงมา เตรียมไว้เผื่อแนวทางที่ 1 พลาด ลงมือปฏิบัติการพัฒนา  ซึ่งตรงนี้ ควรให้ผู้ชำนาญการเข้าไปช่วย การพัฒนาคน สามารถใช้ได้หลากหลายวิธี ไม่ใช่แค่การอบรมอย่างเดียวครับ
 4. ตรวจสอบผลการปฏิบัติการตามข้อ 3 ว่าเป็นอย่างไร เป็นไปตามแผนหรือไม่ มีสิ่งใดที่จะต้องปรับปรุงพัฒนาให้ดีก็อย่าลีรอ รีบทำการ Action โดยเร็ว

ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการพัฒนาคน โดยใช้กรอบแนวคิดของพระพุทธเจ้า  ครับ  อย่างไรก็ตาม การพัฒนาคน ควรเน้นให้เขามีปัญญา  โดยใช้หลักการไตรสิกขา ปัญญา 3 ของพระพุทธเจ้าเช่นกัน คือ

 1. สุตะมะยะปัญญา ปัญญาเกิดจากการได้ยิน  ได้ฟัง ได้อ่าน Listen, แหล่งเรียนรู้ เช่น ตำรา คำสอน (แหล่งและสื่อข้อมูล)Data, Media, Information

 2. จินตะมะยะปัญญา ปัญญาเกิดจากความตรึก ความนึก ความคิดทั้ง รูปแบบนิรนัย และอุปนัย

 3. ภาวนามะยะปัญญา ปัญญาเกิดจากการพัฒนาจากการทำให้เกิด ทำให้มีโดยวิธีการวิจัยและพัฒนาทั้งวิจัยร่างกาย และ ภายนอกตัวตน  เช่น  ฝึกสมถะและวิปัสสนา

เน้นให้เกิดทุนทางปัญญา  ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นหลักการที่ใช้ได้ทุกระดับ ซึ่งเป็นแนวคิดทฤษฎีของพระพุทธเจ้า ครับ