e-Mail ของผม และคณะ

ขอบคุณครับ ครูนง e-Mail ของผล และคณะกลุ่มย่อยครับ

 • e-Mail ของผมคือ [email protected]
 • ตอนนี้กำลังรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับวิทยฐานะ และจะส่งให้ ทุกท่านครับ และผมเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยฐานนะไว้ที Gotoknow ครับ อยู่ที่ http://gotoknow.org/blog/expert-teacher
 • ชื่อ ที่อยู่ และ e-Mail ของกลุ่มย่อย (มี e-Mail ไม่ครบทุกคนครับ
 1. นางศิรพร หมู่แก้ว   081-5373306  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
 2. นางสุปราณี จูฑามาตย์  086-8670063  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
 3. นางนิตยาพร จันทร์อุดม 086-5955536  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช [email protected]
 4. นางจำนง หนูนิล  081-0908860  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ ร่อนพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช [email protected]
 5. นายสายัณห์ ทวีเศรษฐ 074-612403  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
 6. นางสุกัญญา จันทะสูน  086-2026245  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 7. นางรวีวรรณ จันทร์อยู่  081-2724984  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดภูเก็ต [email protected]
 8. นางลดาวัลย์ บุญพนิช  089-0099657  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสาคร
 9. นางจุฑาทิพย์ ถาวรประสิทธิ์ 081-2759363  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้ จังหวัดสงขลา
 10. นางสายชล จักรเจริญ  089-7334803  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้ จังหวัดสงขลา
 11. นายศรีเชาวน์ วิหคโต  086-8660705  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดอุบลราชธานี [email protected]
 12.  น.ส.วาสนา โกสีย์วัฒนา  089-9852259  สถาบันยการศึกษาทางไกล กรุงเทพมหานคร [email protected]
คำตอบ