สวัสดีปี๋ใหม่ ป้อหนาน

สวัสดีปี๋ใหม่  ปีหนูไฟเน้อเจ้าป้อหนาน

  • บ่ได้แวะมาถามเจา แต่แวะมาอวยพรปี๋ใหม่ 
  • แว่เอากาแฟมา มาส่ง กั๋วบ่อถึงเจ้า
  • ของ แต๊ของเต๋ม แวะไปเตื่อม ตี้นี้(สวัสดีปีหนูไฟ) เน้อเจ้า
  • จากหลานกาแฟ

คำตอบ