เด็กไทย..ไม่ยอมเรียน

  • ช่วยแนะนำหน่อยซิ..ทำอย่างไรให่เด็กไทยตั้งใจเรียน
  • ทำอย่างไรให้เด็กจบหลักสูตร
  • ปัญหาเด็กซำซากทุกปี
  • อยากให้นักเรียนรับผิดชอบมีวินัย..ขอตัดสินผลแบบเดิมดีมั้ย  ตำกว่า ๕๐  ตกซ้ำชั้นไปเลย ..
คำตอบ