ธรรมที่เกี่ยวกับองค์กร

เคยได้ฟังมาว่า "มหาวิชชาลัยปราชญ์ชาวบ้านอีสานและครูภูมิปัญญาไทยอีสาน" มีหลักธรรมประจำศูนย์อยู่ เช่น อปริหานิยธรรม  ไม่ทราบว่า เป็นธรรมะเพื่ออะไร?ครับ
คำตอบ

อปริหานิยธรรม ๖  เป็นหัวข้อธรรมที่เน้น เรื่องความสามัคคีปรองดองของหมู่สงฆ์  ในส่วนของฆราวาสได้นำมาปรับใช้เพื่อความเหมาะสม เพราะเห็นว่าเป็นหัวข้อธรรมะที่ดี ข้อหนึ่งครับ.....

อปริหานิยธรรม ๖  ได้แก่

๑.เข้าประชุมพร้อมเพรียงกัน

๒.เลิกประชุมพร้อมเพรียงกัน แล้วช่วยกันทำความสะอาด

๓.ให้ฟังประธานในที่ประชุม  ไม่สอดแทรก หรือแทรกแซงในระหว่างการประชุม  เชื่อฟังประธาน

๔.ให้ตั้งใจเมื่อเข้าประชุมมาแล้ว ไม่แสดงอาการเบื่อ หรือง่วงหาวนอน

๕.ช่วยเหลือเกื้อกูลในหมู่สงฆ์(ฆราวาส)ที่เข้าประชุม  ถ้ายังไม่เข้าใจก็ละไว้ มาอธิบายที่หลัง

๖.เสร็จธุระการประชุมแล้ว ถ้ามีการบ้าน ให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน

เหล่านี้เป็นต้น ครับ