hrd process and set careerpath

อ.ยมคะ

   ขอสอบถามขั้นตอนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการวางแนวทาง careerpath (ถามไปแล้วแต่ยังไม่พบคำตอบของอาจารย์ค่ะ ถ้าตอบแล้วรบกวนตอบใหม่อีกครั้งนะคะ) จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะ

คำตอบ

ขอขอบใจผู้ถาม ที่ให้ความสนใจต่อการเรียนรู้ และเข้ามาสอบถามผม เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และการวางแนวทาง Careerpath

ในเบื้องต้น ผมตอบเรื่อง "ขั้นตอนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" ก่อน ดังนี้

แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (กรณีในสถานประกอบการ-เอกชน)

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เป็น กระบวนการที่ทำให้ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ ทัศคติที่ดี และมีประสบการณ์ ในรูปแบบใดแบบหนึ่ง เพื่อเพิ่มพูนหรือพัฒนาสมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง ในด้านต่างๆ   ทั้งยังเป็นการปรับปรุงพฤติกรรมพึงประสงค์ ที่จะนำมาซึ่งการแสดงออกที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ (Nadler, 1989) ได้อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไว้ดังนี้

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วย การอบรม (Training)  คือ การจัดกิจกรรมโดยมุ่งเน้นงานปัจจุบัน  เพื่อให้นำสิ่งที่เรียนรู้มาใช้ทันที เช่น นักบัญชี สอนวิธีการทำบัญชีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วย การศึกษา (Education)  คือ การเตรียมบุคลากรในการปฏิบัติงานในอนาคตแต่ยังคงเกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติอยู่ เช่น นักบัญชี สอนการบัญชีที่จะเอามาใช้ในอนาคต เช่นอาจจะมีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ต่างๆในการทำงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วย การพัฒนา (Development)  คือ การจัดกิจกรรมให้มุ่งเน้นอยู่ที่การพัฒนาองค์กรในอนาคต เช่น นักบัญชี สอนการใช้คอมพิวเตอร์ เมื่อมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  
สาระสำคัญTrainingEducationDevelopment
จุดมุ่งหมายงานปัจจุบันงานอนาคตเกี่ยวข้องกับปัจจุบันงานในอนาคต
ขอบเขตพนักงานแต่ละคนกลุ่มงานและองค์กรองค์กร
กรอบเวลาระยะสั้นระยะยาวระยะยาว
เป้าหมายความรู้และทักษะปัจจุบันเตรียมความต้องการในอนาคตเตรียมความต้องการในอนาคต
  ในที่นี้ ผมตอบเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วย "การฝึกอบรม" ดังนี้ 
กระบวนการในการฝึกอบรมบุคลากร ในสถานประกอบการ พอสรุปได้ดังนี้
1. การประเมินหาความต้องการและความจำเป็นในการฝึกอบรม ดังนี้ 
  • การวิเคราะห์บุคคล พิจารณาความรู้ความสามารถและทักษะของพนักงานแต่ละคนที่มีอยู่ว่าเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและงานที่รับผิดชอบอยู่หรือไม่ และพนักงานต้องการพัฒนาทักษะอะไรเพิ่มเติมบ้าง
  • การวิเคราะห์งาน พิจารณางานที่ปฏิบัติอยู่ว่าเป็นอย่างไรมีข้อกำหนดความต้องการอย่างไรบ้าง ดูได้จากเอกสารวิเคราะห์งาน
  • การวิเคราะห์องค์การ พิจารณาปัจจัยกว้างๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรม พันธกิจ บรรยากาศ เป้าหมาย ฯลฯ เพื่อบ่งชี้ความต้องการขององค์กร
 นอกจากนี้ การหาความต้องการและความจำเป็นในการฝึกอบรม อาจได้มาจาก นโยบายของผู้นำ  สภาพปัญหาในองค์การ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ขององค์การ  2. การทำแผนฝึกอบรม และกำหนด ตัวชี้วัดความสำเร็จ ในการบริหารโครงการฝึกอบรม

3. การออกแบบโครงการฝึกอบรม (Instructional design) ให้สอดคล้องกับแผน

4. สำหรับหลักสูตรการอบรม ใหม่ ๆ ควรทำการทดสอบกับกลุ่มเล็กๆ เพื่อทดสอบความข้อบกพร่อง (Validation) ขั้นตอนนี้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในแบบฝึกให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด5. การดำเนินการฝึกอบรม (Implement the program) 

6. การเสริมสร้างบรรยากาศ  องค์การแห่งการเรียนรู้  พยายามดำเนินการให้องค์กรมีสภาพที่เอื้อและสนับสนุนให้พนักงานเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic problem Solving) โดยอาศัยหลักทางวิทยาศาสตร์ เช่น การใช้วงจรของ Demming ( PDCA : Plan, Do, Check, Action)   มีการทดลองปฏิบัติ (Experimental) ในสิ่งใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ต่อองค์การเสมอ โดยอาจจะเป็น Demonstration Project หรือเป็น Ongoing program    มีการเรียนรู้จากบทเรียนในอดีต (Learning from their own experience) มีการบันทึกข้อมูลเป็น case study เพื่อให้สมาชิกในองค์การได้ศึกษาถึงความสำเร็จและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในอนาคต มีการแลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์ของสมาชิก   มีการเรียนรู้จากผู้อื่น (Learning from the Others) โดยการใช้การสัมภาษณ์ (Interview), การสังเกต (Observation) ฯลฯ  และมีการถ่ายทอดความรูู้ โดยการทำ Report, Demonstration, Training & Education, Job Rotation ฯลฯ  7. การประเมินผล (Evaluation)การวัดผลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมในระยะเวลาหนึ่ง แบ่งได้หลักๆ 4 ประการคือ

8. การวัดผลความพึงพอใจ (Reaction) ความคุ้มค่าในการจัดกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

9.การวัดความรู้ที่ได้เรียนไป (Learning) ทำการทดสอบเพื่อดูว่าผู้ฝึกอบรมได้รับรับความรู้ไปมากน้อยเท่าไร

10. การวัดพฤติกรรม (Behavior) ผู้ร่วมกิจกรรม มีการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ความรู้สึก การปฏิบัติอย่างไร  

 11. การวัดผลการดำเนินงานของการจัดฝึกอบรมและพัฒนา (Results) โดยเปรียบเทียบสิ่งที่วัดได้กับวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการที่ได้กำหนดไว้

12.  การนำเอาสิ่งที่วัด วิเคราะห์ ข้างต้น มาสู่การพัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ จะตอบให้ในวันต่อ ๆ ไป เนื่องจากติดภาระกิจ ซึ่งยังไม่สะดวกในเวลานี้ ขอให้โชคดี ผู้ถามและผู้สนใจโชคดีสวัสดี

ขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่ให้คำตอบทำให้เข้าใจมากขึ้นและหนูจะรอคำตอบเกี่ยวกับการ set careerpathค่ะ เพราะปัจจุบันทุกบริษัทจะให้ความสำคัญกับ HRD มากขึ้นแต่ผู้บริหารมักไม่พร้อมที่จะพัฒนาบุคคลากร

หนูอยากรบกวนขอคำแนะนำอีกข้อค่ะ มีคำแนะนำที่จะทำให้สามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพไหมค่ะ (อ่าน เขียน ฟังแปลไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาการสนทนาค่ะ) หวังว่าจะได้รับคำแนะนำที่ดีจากอาจารย์นะคะ

                                                     ขอบคุณมากค่ะ