ใบงานที่ 1

คอมพิวเตอร์ช่วยพัฒนาสติปัญญาเด็กอย่างไรบ้างบอกมา 10 ข้อ
คำตอบ

1.ให้เด้กมีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ 

2.มีการสังเกต

3รู้จักแก้สถานการณ๊

4รุ้จักการคาดคะเน

5. รู้จักค้นคว้า

6. รู้จักการเปรียบเทียบ

7.รู้จักสี

8.รู้จักขนาดของรูปทรงต่างๆ

9. รู้จักการคำนวณ

10.รู้จักพัฒนาความคิด