ใบงานที่ 1

จงบอกพัฒนาการาทางด้านร่างกายในขณะที่เด็กเล่นคอมฯมา 10 ข้อ
คำตอบ

1.ทำให้กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง 2.ทำให้มือกับตาประสานสัมพันธ์กัน 3.ทำให้เด็กมทีการทรงตัวที่ดี 4.ทำให้มีบุคลิกภาพที่ดี 5.ทำให้กล้ามเนื้อแขนแข็งแรง6.ทำให้เด็กเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว7.ทำให้มีสายตาว่องไว 8.ทำให้เด็กสามมารถบังคับมือตัวเองได้9.ทำให้ข้อมือแข็งแรง 10.ทำให้เด็กเกิดความชำนาญในการพิมพ์งานและการใช้เมาส์

กรรณิกา ปู คำพิลา

1.ทำให้กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง 2.ทำให้มือกับตาประสานสัมพันธ์กัน 3.ทำให้เด็กมทีการทรงตัวที่ดี 4.ทำให้มีบุคลิกภาพที่ดี 5.ทำให้กล้ามเนื้อแขนแข็งแรง6.ทำให้เด็กเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว7.ทำให้มีสายตาว่องไว 8.ทำให้เด็กสามมารถบังคับมือตัวเองได้9.ทำให้ข้อมือแข็งแรง 10.ทำให้เด็กเกิดความชำนาญในการพิมพ์งานและการใช้เมาส์