การออกข้อสอบ

การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2550  นี้  แนวข้อสอบเป็นอย่างไรบ้าง   ออกปฏิบัติหรือไม่

ขอบเขตเนื้อหาแต่ละวิชามีอะไรบ้าง

คำตอบ