การวิจารณ์หนังสือกฎหมายระหว่างประเทศ

เรียน อาจารย์พันธ์ทิพย์ที่เคารพ

           วันทนาขอเรียนหารืองานวิจารณ์หนังสือกฎหมายระหว่างประเทศคือกำลังตัดสินใจเลือกงาน 2 เรื่องคือ

            1. กฎหมายระหว่างประเทศกับการสื่อสารผ่านอวกาศ ของอาจารย์ชูเกียรติ น้อยฉิม พิมพ์ครั้งที่ 1 ปี 2543 จัดพิมพ์โดย สกว. เนื้อหาเกี่ยวกับ

  • วิวัฒนาการทางด้านกิจการอวกาศ
  • กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่ควบคุมดูแลการเข้าใช้ประโยชน์จากห้วงอวกาศ
  • วิธีการขอเข้าใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียมในวงโคจรสถิตย์และปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ

         2. พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 ในส่วนของการนำหลักทรัพย์ไปลงทุนต่างประเทศ

          ขอเรียนหารืออาจารย์ว่างานเรื่องแรกถ้าจะวิจารย์เป็นงานที่น่าสนใจและยากเกินไปไหม   เพราะวันทนาก็ไม่มีความรู้ด้านอวกาศ แต่เห็นว่าตอนนี้การสื่อสารทางอิเลคทรอนิกส์ มีความสำคัญ

           ส่วนงานเรื่องที่ 2 เป็นงานที่วันทนาพอมีความรู้จะวิจารณ์ค่ะ จึงขอเรียนหารืออาจารย์ช่วยให้ข้อคิดเห็น เพื่อประกอบการตัดสินใจลงมือวิจารณ์หนังสือค่ะ

            ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับข้อคิดเห็นค่ะ

                         ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

                             วันทนา  ใสสอาด

   

คำตอบ

มีแนวคิดอยู่ ๓ ลักษณะที่น่าจะเอามาทบทวน

ในประการแรก เลือกที่เราชอบ เราจะรู้สึกอยากทำงาน

ในประการที่สอง เลือกในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตัวเรา สิ่งที่เราชอบในวันนี้ พรุ่งนี้ อาจจะเบื่อ แต่สิ่งที่มีประโยชน์ เบื่อแล้ว ก็ยังกัดฟันทำต่อได้นะ

ในประการที่สาม เลือกทำในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อคนอื่น แม้เราไม่ชอบ และแม้ไม่มีประโยชน์ต่อเรา แต่ถ้าเราทำ เราเองก็จะรู้สึกว่า ตัวเราก็มีคุณค่า

สองหัวข้อที่เสนอมา ทำได้ทั้งสองล่ะค่ะ จะเอาแนวคิดไหนตัดสินใจล่ะคะ

ยากหรือง่าย ก็ไม่เป็นไร สิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ ก็คือ คุณได้เรียนรู้ สิ่งที่สำคัญสำหรับอาจารย์ ก็คือ คุณได้พยายามที่จะเรียนรู้ แค่พยายาม ก็สอบผ่านแล้วค่ะ