การวัดและประเมินผลการเรียนแบบร่วมมือ

ทำอย่างไรนักเรียนจึงจะมีผลสัมฤทธิดีขึ้น

คำตอบ
not yet answered
wisitpro
ควรกลับไปดูวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและวิธีการวัดผลตามสภาพจริง