ขอสอบถามสมาชิกกลุ่ม ศูนย์เรียนรู้ศีขรภูมิ

เรียน  กลุ่มสมาชิกเว็บบล็อกศูนย์เรียนรู้ศีขรภูมิ

           ดำเนินการส่งข้อมูลลงบล็อก  เรียบร้อยหรือยัง ติดขัดอย่างไร  แจ้งให้ทราบด้วย

                  จากกลุ่มศรีพัฒนา...

คำตอบ