การพัฒนาทักษะการอ่านคำโดยวิธีแจกลูกสะกดคำตามชุดฝึก สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

 

ครูโหล  ยินดีมากครับที่มีครูสนใจที่จะแก้ปัญหาเด็กที่อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ ส่วนนวัตกรรมของครูโหลเป็นนวัตกรรมที่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุครับ  นักเรียนที่อ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ออก  คือนักเรียนที่แจกลูกสะกดคำไม่ถูก  เช่น  คำว่า  กาน  นักเรียนจะแจกลูกคำว่า กอ  -อา - นอ-  กาง  หรือ  กอ-อา-นอ - กา  ซึ่งจากการวิเคราะห์แล้วพบว่า  เด็กกลุ่มนี้ไม่เข้าใจว่า  ตัว  กอ  มาใส่สระ อา  แล้วเอา  นอหนู  มาใส่ทำไมจึงอ่านว่ากาน  นี้คือปัญหาของงานวิจัยของครูโหล  จากการวิเคราะห์ของครูโหลพบว่า  ที่อ่านคำหรือแจกลูกสะกดคำไม่ถูกมีสาเหตุมาจาก

  1.  จำตัวสะกดไม่ได้จึงทำให้จำเสียงมาตราตัวสะกดไม่ได้

  2.  จำเสียงมาตราตัวสะกดไม่ได้จึงทำให้อ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ออก

ปัญหามี  2  ข้อหลัก  ครูโหลจึงได้สร้างสื่อนวัตกรรมแก้ปัญหาหลัก  2  อย่างนี้ขึ้นมา

ปัญหาข้อที่  1  สร้างสื่อรูปภาพการจำตัวสะกดที่ตรงตามาตราทั้ง  8  แม่ตัวสะกด  ยกตัวอย่างสื่อการจำตัวสะกดในแม่กด   ครูโหล วาดภาพเด็กกดหัวแมว  บอกให้รู้ว่าเด็กกดหัวแมว ดังนั้น  ตัง  ดอ เด็กต้องอยู่ในแม่  กด เพราะเด็กกดหัวแมว  นักเรียนจะจำได้และนึกภาพออกเมื่อครูถามว่าตัว  (ด) เป็นตัวสะกดในแม่ใด

นักเรียนสามารถตอบได้  100 %  สื่อรูปภาพสามารถช่วยการจำของเด็กได้  จึงจะช่วยแก้ปัญหาการแจกลูกสะกดคำตามที่ครูโหลคิดขึ้น  ตัวอย่างการแจกลูกคำคำว่า

                                กา

  ครูจะถามว่าคำนี้มีตัวสะกดอยู่ในแม่ใด นักเรียนจะตอบว่า แม่กด  จึงจะเป็นที่มาของการแจกลูกสะกดคำตามที่ครูโหลคิดขึ้นดังนี้

                                   กาด

แม่-กด -เสียง-อด-เสียง-อาด -กอ-อาด-กาด-กอ- อา-ดอ-กาด

                                     กิด    

แม่-กด-เสียง-อด-เสียง-อิด-กอ-อิด-กิด-กอ-อิ-ดอ-กิด    

ทำการเปลี่ยนพยัญชนะต้นและสระ  ฝึกไปทีละนิดฝึกตามความต้องการของผู้เรียน   ครูโหลใช้วิธีสอนให้เข้าเสียก่อนจึงสอนให้จำ ไม่ใช่สอนให้จำ  หรือสอนวิธีการหาปลาให้ลูก  ไม่ได้หาปลาให้ลูกกินอย่างเดียวครับ 

ทั้งหมดเป็นตัวอย่างที่ครูโหลหยิบยกมาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่าน  และครูโหลอยากทราบหลักการของท่านในการแก้ปัญหานักเรียนทีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างไร  กรูณาบอกวิธีการหรือเสนอแนะให้ครูโหลได้รับทราบด้วยจะเป็นการดีมากครับ  และขอขอบคุณอีกครั้งที่ท่านสนใจนวัตกรรมของครูโหล  พบกันใหม่ครับ....  

คำตอบ