รายละเอียดแบบฝึกทักษะการอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ออก

แบบฝึกสำหรับนักเรียนที่อ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ออก

    จากการวิเคราะห์ปัญหาการอ่านคำของนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่อ่านคำมีตัวสะกดไม่ออก  มีสาเหตุดังนี้คือ

  1.  จำตัวสะกดที่ตรงตามมาตราตัวสะกดไม่ได้  จึงทำให้จำเสียงมาตราตัวสะกดไม่ได้

  2. จำเสียงมาตราตัวสะกดไม่ได้จึงทำให้อ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ออก

 วิธีแก้ปัญหาข้อที่  1  การจำตัวสะกดไม่ได้  ในแม่กนที่ตรงตามมาตราตัวสะกด

  ครูวาดรูปหนูอยู่ในโกน คำว่าโกนเป็นภาษาท้องถิ่นอีสาน  ซึ่งมีความหมายว่า  (โพรง)  เพื่อการจำตัวสะกดจึงนำคำนี้มาใช้  โดยครูบอกว่า  หนูอยู่ในโกน ดังนัน้น  ตัว  (น) อยู่ในแม่กน  เพราะหนูอยู่ในโกน

ให้นักเรียนดูภาพแล้วตอบคำถามว่า  หนูอยู่ในโกน

ดังนั้น  ตัว  (น) อยู่ในแม่  กน  นักเรียนจะจำตัวสะกดได้เมื่อครูถาม  เพราะสื่อรูปภาพจะช่วยจำสำหรับนักเรียนที่มีความปกพร่องทางการเรียนรู้

        เมื่อนักเรียนจำตัวสะกดได้แล้ว  ครูจึงมาใช้ชุดฝึกการจำเสียงมาตราตัวสะกดในแม่กนตามที่ครูคิดขึ้นซึ่งประกอบด้วยใบงาน  5  ใบงานดังนี้

ใบงานที่ 1 ให้นักเรียนรู้จักส่วนประกอบของที่มีตัวสะกดในแม่กน  ครูวาดรูปจาน มีส่วนประกอบ ดังนี้คือ

คำว่าน  จาน ประกอบด้วยพยัญชนะต้น คือตัว  จ  สระ  อา  ตัวสะกดคือ  ตัว  น  (ตัวสะกดในแม่กน) 

ใบงานที่  2  ให้นักเรียนเขียน  พยัญชนะ  สระ  และตัวสะกด  ลงตารางจากคำที่ครูกำหนดให้
ใบงานที่ 3  ให้นักเรียนเทียบเสียงตัวสะกดใน  แม่กน

                                ตัวอย่าง

 สระ  -า - อ่านว่า แม่ -กน -เสียง - อน-  เสียง-  อาน

สระ -อิ-  อ่านว่า  แม่-กน-เสียง-อน-เสียง-อิน

สระ -อ-  อ่านว่า แม่-กน-เสียง-อน-เสียง-ออน

ใบงานที่ 3  ให้นักเรียนเทียบเสียงตัวสะกดในแม่กน

            คำว่า         กิน      ต้องเทียบเสียงว่า 

แม่-กน-เสียง-อน-เสียง-อิน-กอ-อิน-กิน-กอ-อิ-นอ-กิน

                             คำว่า     ( จาน )

แม่กน-เสียง-อน-เสียง-อาน-จอ-อาน-จาน-จอ-อา-นอ-

จาน

    ใบงานที่   4  ครูทำเป็นตารางให้นักเรียนฝึกเหมือนกับใบงานที่  3  แต่ให้ฝึกคำที่มีตัวสระ  7  สระ  และเปลี่ยนพยัญชนะ  5  ตัว  ฝึกให้คล่องจนสามารถแจกลูกคำได้หรือทำแบบทดสอบผ่านมากกว่า  80  เปอร์เซ็นต์ จึงจะถือว่าผ่านการประเมิน   แต่ข้อสำคัญนักเรียนจะต้องจำตัวสะกดได้  จึงจะเริ่มต้นการฝึกวิธีการแจกลูกตามชุดฝึกนี้ได้ 

      การอ่านคำที่มีตัวสะกดในแม่ กด  กบ  กง  กม  กก  เกย  และแม่เกอว  ใช้วิธีการฝึกแบบเดียวกันนี้  การอธิบายจะไม่ชัดเจนเท่าเห็นชุดฝึกตัวจริง  ถ้าไม่เข้าใจอย่างไรให้อาจารย์สอบถามมาอีกนะครับ....

 

 

คำตอบ
not yet answered

กากว่าย

อยากได้คำแนะนำการเขียนและการทำชุดการสอนมาตราตัวสะกดค่ะ

ขอขอบพระคุณ