ดูงานที่บ้านหม้อ(ยกให้เขาเป็นหนึ่ง)

หลังการเรียน วิชาการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน  พวกเราได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่  วันที่ 6 ตุลาคม ได้ไปดูที่ บ้านศรีแดงเมือง ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่  ได้ให้ข้อคิดอย่างประการ คือ การไปดูชุมชนที่มีความคิดที่จะให้ตัวเองได้อยู่ดีกินดี พึ่งพาเองเองได้ หลุดพ้นจากห่วงโซ่จากอดิตที่ผ่าน โดยการร่วมกล่มกันของชาวบ้าน พวกเราได้เห็นความต้องใจของชาวบ้าน  แต่เขายังหลงทางอยู่นะครับ เห็ดได้จากความล้มเหลวของการร่วมกันทำกิจกรรม เขายังยาดข้อมูล แผนงาน เป้าหมายในการร่วมคิดร่วมทำ  ต้องค้นหาตัวเองอีกต่อไป

วันที่ 7 ตุลาคม พวกเราได้ไปดูอีกที่หนึ่ง คือ บ้านหม้อ ตำบลป่าไผ่  อำเภอสันทราย  หมู่บ้านนี้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เขามาบุคลากรที่ความรู้ให้คำแนะนำ มีการร่วมกลุ่มกันทำกิจกรรมหลายอย่า เช่น กลุ่มสตรี ทำข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ กลุ่มเยาวชน ทำโคมลอย และโลมลอย  มีการอนุรักษ์พันธุ์กบพื้นบ้าน  มีระบบแบบแผนที่ชัดเจน ทำให้เกิดความมั่นคง ตามแผนที่ตั้งไว้ แล้วยังได้รับความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน จนนำไปสู่วิสาหกิจชุมชน ทำให้ชาวบ้านสามารถพึ่งตนเองได้ จากการรวมมือของชาวบ้านเอง

คำตอบ