วิชา EA 502

ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนท่านคิดว่าเมื่อท่านได้ผ่านการเรียนรู้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษาแล้ว ท่านสามารถที่จะนำความรู้ไปใช้ในการบริหารการจัดการเรียนที่โรงเรียนของท่านได้อย่างไรบ้าง

คำตอบ