สัปปุริสบัญญัติ.....คือหน้าที่ของสุภาพบุรุษควรทำ

สัตบุรุษ  ผู้มีความประพฤติดี  มีสัมมาทิฏฐิ  ควรแก่การยกย่องของปวงชน   ควรคิดถึงทางแห่งการเอื้อเฟื้อต่อชาวบ้าน, ถือบวชด้วยการถือศีล,ปฏิบัติธรรม  และเลี้ยงดูมารดาบิดาให้มีความสุขในบั้นปลายชีวิต  ใช่หรือไม?
คำตอบ

ใช่ครับ........หน้าที่ของสัตบุรุษ (ผู้มีปัญญาและจริยงาม) หรือสัปปุริสบัญญัติ ที่ควรเป็น คือ ทาน ,ศีล  ,ปัพพชา,มาตาปิตุอุปัฎฐานัง  นั่นเอง แปลความเป็นภาษาไทย คือ ผู้มีความประพฤติดี  มีสัมมาทิฏฐิ  ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ  ต้องทำหน้าที่แก่บ้านเมือง หรือ ประชาชน  ปฏิบัติตนโดยการรักษาศีลอยู่เสมอ  ปฏิบัติธรรมครบถ้วนสมบูรณ์  และเป็นกุลบุตรที่ดีโดยการแสดงความกตัญญูไปจนหมดอายุของสัตบุรุษท่านนั้น ๆ  นี่เป็นคำถามที่ท่านถามมานั้นเอง