สอบถาม

กลุ่มท่านได้ลงพื้นที่.......และเก็บข้อมูลจากชุมชนมีบรรยากาศเป็นอย่างไร?
คำตอบ
 การลงพื้นที่ของกลุ่มที่ 1 ได้รับการต้อนรับและความร่วมมือจากผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี และได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเป็นกันเองด้วยคะ...ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะ.....