สอบถาม

การแลกเปลี่ยนความคิดภูมิปัญญาชาวบ้านท่านว่าดีหรือไม่
คำตอบ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นสิ่งที่ดีนะคะ เพราะว่าในเรื่องบางอย่างเราอาจจะรู้แต่ยังรู้ไม่ถึงก้นบึ้งของเรื่องที่รู้ การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงได้ว่าเป็นการต่อยอดความคิดและได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นด้วยคะ  หรืออีกอย่างคือ เรื่องบางอย่างเราอาจจะไม่เคยได้รู้เลยเพราะบางครั้งเราเรียนแต่ตามหนังสือ แต่ชาวบ้านใช้ประสบการณ์โดยตรงในการลงผิดลองถูกจนประสบความสำเร็จ........

ความคิดเห็นของชาวบ้านเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในสภาพสังคมขณะนั้นของชาวบ้านดังนั้นการนำมาใช้ประโยชน์อย่างไรก็ต้องพิจารณาถึงประเด็นสภาพแวดล้อมของการเกิดภูมิป้ญญาชาวบ้านในตอนนั้นด้วยจะทำให้มีความแม่นยำในการใช้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนกันมา