การประกาศพื้นที่อุทยานเกาะระเกาะพระทอง อ.คุระบุรี

ขณะนี้ชุมชนในพื้นที่ อ.คุระบุรีกำลังประสบปัญหาการประกาศเขตพื้นที่อุทยานเกาะระเกาะพระทองเป็นอย่างมาก  เนื่องจากการประกาศเขตพื้นที่ของอุทยานกินพื้นที่ตามลำคลองในพื้นที่ชุมชนซึ่งชุมชนใช้เป็นแหล่งทำมาหากินอยู่  และเป็นพื้นที่ซึ่งชุมชนมีการจัดการทรัพยากรของชุมชนอยู่แล้ว  และที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือชุมชนมีความกังวลใจว่าชุมชนจะสามารถทำมาหากินในพื้นที่เดิมได้อีกหรือไม่เมื่อมีการประกาศเป็นเขตพื้นที่อุทยานไปแล้ว  ในความเป็นจริงแล้วตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่อนข้างเปิดกว้างที่จะให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเอง  แต่ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีหน่วยงานรัฐที่เข้ามาให้ข้อมูลแก่ชุมชนเลยแต่ป้ายประกาศของอุทยานไปปรากฏในพื้นที่ลำคลองต่างของชุมชนแล้ว  ดังนั้นจึงควรที่จะให้เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวเข้ามาประสานพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นของชุมชนเกาะระ  เกาะพระทอง และชุมชนชาวประมงที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งไม่น้อยกว่า 10 ชุมชนในพื้นที่ อ.คุระบุรี ก่อนที่จะดำเนินการประกาศเป็นพื้นที่อุทยาน มิเช่นนั้นการประกาศอุทยานที่เกิดขึ้นก็จะขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งขัดกับหลักรัฐธรรมนูญที่จะให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
คำตอบ