สอบถาม

จากการลงพื้นที่ของกลุ่มท่าน ท่านได้ข้อมูลต่อเนื่องกับวิชาใดบ้าง
คำตอบ
  ทางกลุ่มได้ข้อมูลเกี่ยวเนื่องในหลายชุดวิชา จากแผนแม่บท, วิทยากรกระบวนการ, วิสาหกิจชุมชน, องค์กรการเงิน เหตุผลเพราะว่าพื้นที่กลุ่มเลือกเป็นพื้นที่ของเครือข่ายอินแปง  จึงได้ข้อมูลหลายชุดวิชา...ในการเรียนหลักสูตรนี้ ...ขอบคุณสำหรับคำถามจากกลุ่มของท่านที่ได้ถามมา..แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน