สอบถาม

ท่านมีความรู้สึกอย่างไรในการลงพื้นที่ทำงานกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้.......
คำตอบ
 กลุ่มของข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ลงพื้นที่ เพราะชาวบ้านและผู้นำชุมชน ได้ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่มของข้าพเจ้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้ข้อมูลต่างๆ และการต้อนรับต่างๆ ก็ล้วนแต่มีความจริงใจ