ปาริฉัตรสนใจวิจารณ์ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542

ปาริฉัตร บอกมาเมื่อ พฤ. 17 ส.ค. 2549 @ 13:48

"สนใจวิจารณ์  พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  พ.ศ.  2542 ซึ่งเป็นกรณีที่ประเทศไทยออกกฎหมายมาเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณี  ที่ทำกับองค์การการค้าโลก ( W.T.O) ทั้งในแง่ที่มาของมาตราต่างๆในพ.ร.บ.    เจตนารมย์    การบังคับใช้  และผลกระทบที่ได้รับ  ขอคำแนะนำด้วยนะคะ"

คำตอบ