เบญจพลจะวิจารณ์หนังสือ ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ผลกระทบที่มีต่อประเทศไทย(sovereignty not for sale) จัดพิมพ์โดย กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรี ภาคประชาชน

           สวัสดีครับอาจารย์ เบญจพลครับ

             ผมสนใจจะวิจารณ์หนังสือ ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ผลกระทบที่มีต่อประเทศไทย(sovereignty not for sale) จัดพิมพ์โดย กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรี ภาคประชาชน, สหพันธ์ผู้บริโภคสากล, ฟอรั่มเอเซีย และองค์การหมอไร้พรมแดน-เบลเยี่ยม พิมพ์เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2547

               คณะผู้เขียนได้แก่ รศ.ดร. จิราพร ลิ้มปานานนท์,รศ.ดร. จักรกฤษณ์ ควรพจน์,อ.เจริญ คัมภีรภาพ,วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ,จักรชัย โฉมทองดี,เบญจา ศิลารักษ์, บัณฑูร เศรษฐศิโรตน์, นันทน อินทนนท์,สมชาย รัตน์ซื่อสกุล,เจษฎ์ โทณะวณิก, สารี อ๋องสมหวัง,กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา,นันทา สิทธิราช,สุพาณี ธณีวุฒิ,รักษวร ใจสะอาด,นุศราพร  เกษสมบูรณ์,กรรณิการ์ กิจติเวชกุล,สรชัย จำเนียนดำรงการ,อุไรวรรณ พรทวีวุฒิ และนิรมล ยุวนบุณย์ ขอให้อาจารย์ช่วยให้คำแนะนำด้วยครับ

คำตอบ

ไม่ขัดข้องค่ะ

สีหานาถ
ข้อตกลง หรือกฎหมาย เกี่ยวกับเขตการค้าเสรี ผู้ที่มีอิทธิพลในการออกกฎหมาย เป็นประเทศที่เขามีอำนาจ ต่อรองสูง มักจะเข้าไปทำกับประเทศที่กำลังพัฒนา ตัวอย่างเช่น เมื่อ30 -40 ปีก่อน ประเทศเราก็มีการพัฒนาในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีแผนพัฒนาของประเทศ เมื่อเทียบกับปัจจุบันพัฒนา ต้องเป็นไปตามรูปแบบของทุนนิยม ต้องพัฒนาและเดินตามเส้นทางที่ มหาอำนาจขีดเส้นไว้ให้ บางเวลาอาจจะออกนอกทางบ้าง แต่ สุดท้ายก็เพื่อประโยชน์ของประเทศมหาอำนาจ