พบปัญหาแล้ว

บอกให้อ่านและสะกดแจกลูก คำว่า ไป  ไส   มา  ได้แล้ว  พอตอนบ่าย เอาคำเหล่านี้ใหอ่าน อ่านไม่ออก  ทามอ่างไร
คำตอบ

     สาเหตุเกิดจากครูส่วนมากสอนการจำให้นักเรียน  แต่นักเรียนมีสมาธิสั้นกลับจำไม่ได้  ดังนั้นครูจะต้องเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่โดยสอนให้เด็กเข้าใจจะแก้ปัญหานี้ได้  การที่เด็กจะเข้าใจจำเป็นมากที่ครูจะต้องนำสื่อการเรียนการสอนเข้ามาช่วยในการจัดประสบการณ์ให้เด็กที่มีสมาธิสั้นกลุ่มนี้  ยกตัวอย่างต้องการให้เด็กเกิดความเข้าใจคำว่า

ไป    ไส   มา

ครูต้องอธิบายก่อนว่า  คำว่า  (ไป)  ประกอบไปด้วย  พยัญชนะต้น คือ ตัว  (ป) ผสมกับ  สระ  คือ  สระ  (ไ )  และบอกให้เข้าใจเสียงพยัญชนะ

ว่า  ตัว (ป )  ออกเสียง  ปอ  สระ    (ไ )  ออกเสียง    ไอ   ปอ- ไอ - ไป

      ตัว (ข )  ออกเสียง   ขอ  สระ   (า )  ออกเสียง  อา    ขอ - อา - ขา

 ครูอธิบายให้นักเรียนหายสงสัย  จึงพาฝึกผสมคำ  ดังตัวอย่างหลายๆเทียว  เสร็จแล้วให้นักเรียนฝึกเอง  จนสามารถเข้าใจหลักการแจกลูกคำ  และสามารถอ่านคำอื่นได้หลายคำตามที่ครูยกตัวอย่างให้อ่านได้

   ความเข้าใจเท่านั้นจะทำให้นักเรียนอ่านคำได้ที่ถาวรกว่า

 

New

มันเป็นภาษาอีสาครับ