การใช้ go to know

มีปัญหาอันใด เขยนมาได้นะ
คำตอบ

ผมจะเอาภาพสื่อการจำตัวสะกดที่ตรงตามมาตราลงได้อย่างไรครับ..