การขยายพันธุ์สับปะรดสี

อยากทราบว่าส่วนใหนของสับปะรดสีที่นำมาขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
คำตอบ