สร้างและพัฒนาหลักสูตร บริหารงานคลัง

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรฯ จะดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรหัวหน้าฝ่ายคลังของ กทม. ระดับ 7 อยากจะให้ท่านผู้มีความรู้ทางด้านสร้างและพัฒนาหลักสูตร มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายคลัง ระดับ 7  ควรจะอบรมวิชาอะไรบ้าง จึงจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพงานด้านการคลัง ขอขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

 

คำตอบ