วิธีสอน

สอนช่วงชั้นอะไร
คำตอบ
ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3