สมาชิกกลุ่ม แครชชิง

                           เมษยน ชูสวัสดิ์

นฤชา บุญใหญ่               -            ทวีศักดิ์ ผาวิจันทร์

วีระ พลแดง                    -            วีระชัย ชมพุฒ

ศราวุธ ศรีละโสภา         -            พิชัยวัติ จันทร์หวัด   

ธีรวัฒน์ บุตรกุล              -           กิตติพงศ์ พุ่มไม้

คำตอบ