ขอความอนุเคราะห์ขอ้มูล

ท่าน ผอ.พยนต์ กรุณาส่งข้อมูลในการอบรมราชการใสสะอาดในส่วนที่เป็น Powerpoit ให้ผมด้วยขอขอบพระคุณมากครับ
คำตอบ
not yet answered
ประยนต์
ขออภัยยังเอารูปลงไม่ได้ มีเฉพาะกรอบให้เห็นกำลังศึกษาอยู่