ขอบคุณที่ให้แนวคิดการนำไปใช้

ผมจะนำแนวคิดไปเผยแพร่ในกลุ่มผู้ร่วมงาน สร้างแนวทางประยุกต์การใช้งานภายในองค์กร
คำตอบ