ป่าชายเลน

ป่าชายเลนบางขุนไทรมีพื้นที่เท่าไร
คำตอบ