กบนอกกะลา

.....กบนอกกะลาก็จะไปอยู่ในครก.......เพื่อทำป่น...
คำตอบ