ตำแหน่งตามสายงาน

 

การทำงานตามตำแหน่งสายงานของตนเอง  คิดว่าเหมาะสมหรือไม่  ถ้ามีการมอบหมายงานที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของตนเอง

คำตอบ