การวัดประเมินผลภาคปฎิบัติ

การวัดประเมินผลภาคปฎิบัติ  สามารถทำได้กี่วิธี  อะไรบ้าง
คำตอบ