รายงานทั้งกลุ่ม

สมาชิกกลุ่มภูโน

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

รุ่นรหัส ๔๙ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยชีวิต

อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170 

๑. นายสมศักดิ์ วัชรธัญญทิพย์        #    ๔๖   อ.กระนวน ขอนแก่น

๒. คุณวนิดา เกยสุวรรณ์                 #    ๑๒   อ.ท่าคันโท กาฬสินธ์

๓. คุณปรียะนาถ อันทะนิล             #    ๑๓   อ.ท่าคันโท กาฬสินธ์

๔. น.ส.พรรณธิภา ชูวงศ์                #    ๕๑    อ.กระนวน ขอนแก่น

๕. นายสุระชาติ ชุมพล                  #    ๒๗    อ.กระนวน ขอนแก่น

๖. นายบุญกาศ สะอาดเอี่ยม         #     ๗๘   อ.กระนวน ขอนแก่น

๗. นายมนตรี สาเทวิน                  #     ๕๐    อ.กระนวน ขอนแก่น

๘. นายประหยัด สีแก้วนำใส          #     ๗๔   อ.กระนวน ขอนแก่น

คำตอบ

รับทราบรายชื่อสมาชิกกลุ่มภูโนแล้วครับ เวลาส่งงานนี้ก็พิมพ์หน้านี้แนบไปด้วยนะครับ เป็นหลักฐานจะได้เช็ครายชื่อถูก

sodiam

เรียนท่านอาจารย์

ปัจจุบันมีนักศึกษาที่มีสมาชิกจริงๆในกลุ่มแค่ 4ท่านได้ขออนุญาติยุบกลุ่มและได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของกลุ่มภูโน ดังมีรายนามต่อไปนี้

นายประนอม สีอาษา    #  ๑๑

นายสุพัฒน์สมตา          #  ๑๗

นายสันติ แก้วสิทธิ์        #  ๓๐

นายราเมศรว์ พรมสา    #  ๑๕

(มิได้ดูดครับ เขามาเอง)