ตารางสอบ

วันเสาร์ 25 /8/50

วิถีโลก 

 การจัดการความรู้

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา

วันอาทิตย์ 26/8/50

หลักวิสาหกิจชุมชน

การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน 

 การบริหารสวัสดิการชุมชน

การบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชน

คำตอบ