ประชาธิปไตย

chidchanok
ขอถามว่า 1.ประเทศด้อยพัฒนา,ประเทศกำลังพัฒนาและ  ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ตามมาตราฐานของ          สหประชาชาติ ใช้อะไรเป็นตัวกำหนด2. นอกจากการเลือกตั้งท่ึีใช้ในปัจจุบันแล้ว มีวิธีไหน  บ้างที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือทางประชาธิปไตย
คำตอบ
ถามเหมือนถามการบ้านเลยนะครับ ขอแนะนำให้ค้นหาจาก Google นะครับ