ขอทราบหน่วยงานที่ยกร่างกับเบอร์โทรครับ

  น้อต

  พอดีรายละเอียดที่นอตให้พี่ไว้ในบล็อก มันหายไป พี่จะรบกวนนอตช่วยส่งให้พี่ใหม่จะได้ไหมครับ

                                                     ขอบคุณมาก

                                                         บอม

คำตอบ

ต้นเรื่องคือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ)

๐-๒๒๘๒-๒๒๘๓

ส่วนราชการที่ทำความเห็น

กระทรวงการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กลุ่มงานกฎหมาย)

๐-๒๒๗๓-๙๐๒๐ ต่อ ๓๒๖๒

สำนักงานศาลยุติธรรม (สำนักวิชาการศาลยุติธรรม  กลุ่มพัฒนากฎหมาย)

๐-๒๕๑๒-๘๔๖๙

สำนักงบประมาณ (สำนักกฎหมายและระเบียบ)

๐-๒๒๗๓-๙๐๒๗ ต่อ ๓๗๔๖

สำนักงาน ก.พ. (สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน  กลุ่มกระทรวงด้านการบริหารและความมั่นคง)

๐-๒๒๘๑-๐๙๗๕

สำนักงาน ก.พ.ร. (ภารกิจการพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

๐-๒๓๕๖-๙๙๙๔

ลองติดต่อไปตามหน่วยงานที่ให้นะครับ  ไม่แน่ใจว่าส่วนราชการดังกล่าวข้างต้นจะให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงใด  ยังไงก็ลองก่อนละกันคับ