มีที่มาอย่างไร

เทพแห่งขุนเขาผีปันน้ำมีความเป็นมาอย่างไร  เพราะเหตุใดจึงใช้ชื่อนี้
คำตอบ
not yet answered

เหตุที่ใช้ชื่อนี้เพราะ ชีวิตมีความผูกพันกับป่าดงดิบแถบภาคเหนือ ที่เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร แม่น้ำสายหลักของภาคเหนือ ประกอบกับ รับราชการเป็นตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) มา ๒๖ ปี  เดินป่ามาตลอด  ได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า และได้มีสวนร่วมในการรักษาป่าไม้ต้นน้ำลำธาร บ่อนทำลายความมั่นคงของชาติตามแนวชายแดนแถบนี้ "ซึ่งทางภูมิศาสตร์เรียกว่าเทือกเขาผีปันน้ำ"  พื้นที่แถบอำเภอเชียงดาว แม่อาย ไชยปราการ ฝาง  เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำปิง ซึ่งให้ชีวิตมวลสรรพสิ่ง และมนุษยชาติมาช้านาน เป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมล้านนา ที่มีความงดงามอ่อนหวานทั้งธรรมชาติ และน้ำใจผู้คน ดังเป็นที่กล่าวขานของผู้คนในโลกนี้  ผสานความหลากหลายทางชีวภาพ  จึงเป็นแรงบันดาลใจใช้ชื่อนามแฝงว่า "เทพแห่งขุนเขาผีปันน้ำ"  ครับ /ธีรกานต์.../