ขออขอบพระคุณท่าน

กระผมเป็นสมาชิกอีกคนหนึ่งของเด้กหลังห้อง และเป็นตัวแทนของศูนย์การเรียนรู้ศูนย์อำเภอกระนวน  ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ เม็กดำ1  ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชม การรายงานของพวกกระผม  และท่านได้ให้กำลังใจ  และคำแนะนำเป็นอย่างดียิ่ง   ซึ่งจะนำมาซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาผลงานต่อไป 

           ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งครับท่าน

คำตอบ