โรงเรียนนิติบุคคล

1.โครงสร้างการบริหารที่สะท้อนภาพความเป็นนิติบุคคล จะมีลักษณะอย่างไร

2.ทำไมผู้ประเมินทั้งหลายจึงเข้าใจว่าโครงสร้างหรือผังการบริหารโรงเรียนจึงต้องนำเสนอเรื่อง 4 งาน ที่เหมือนกันทั่วประเทศ

3.ลักษณะง่ายๆที่เข้าใจตรงกันมากที่สุดว่านี่แหละโรงเรียนนิติบุคคลคืออะไร

คำตอบ
not yet answered

อยากให้อาจารย์ช่วยเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนนิติบุคคลกับโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนในการจัดการของรัฐ

1.โครงสร้างการบริหารที่สะท้อนภาพความเป็นนิติบุคคล จะมีลักษณะอย่างไร

ตอบ สั่นๆคือ โครงสร้างต้องสะท้อนงานหลักของโรงเรียน ไม่ใช่สะท้อนงานของ สพท.

โครงสร้างต้องตอบคำถาม ครู วิชา ชั้น นักเรียน เขตบริการ แนวทางการกำหนดโครงสร้างคือการจัดคนเข้ากับงาน ให้รู้เส้นทางของงานจะได้แก้ไขปรับปรุงได้สะดวก ต้องถามตัวเองว่า ปัจจุบันเราจัดโครงสร้างเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา หรือจัดเพื่อตอบสนองงานตามสายบังคับบัญชา ทั้งที่กฎหมายการแบ่งส่วนราชการในโรงเรียนก็มีแต่ไม่เห็นโรงเรียนไหนทำเท่าที่ควร เมื่อไม่เข้าใจจึงเกิดปัญหาตามคำถามในข้อ 2

2.ทำไมผู้ประเมินทั้งหลายจึงเข้าใจว่าโครงสร้างหรือผังการบริหารโรงเรียนจึงต้องนำเสนอเรื่อง 4 งาน ที่เหมือนกันทั่วประเทศ

ตอบ เพราะโรงเรียนไม่คิดเอง ทั้งที่กฎหมายเปิดโอกาสแล้ว ประกอบกับผู้ประเมินบางส่วนยังติดกับภาพเดิมๆที่เคยมี 6 งาน แล้วยุบรวมเป็น 4 งาน ข้อเท็จจริงคือ งานทั้ง 4 ด้านตาม พรบ.นั้น เขาให้ตั้งแต่ระดับกระทรวง กรม ถึงโรงเรียน ต้องทำตามนั้น แต่เวลาบริหารจริง เขามีกฎหมายแบ่งส่วนราชการของทุกระดับอยู่แล้ว ขาดของโรงเรียนนี่แหละ ที่ยกมาทั้งดุ้นตามที่ พรบ.กำหนด แล้วใครละจะแบ่งส่วนราชการในโรงเรียนกลับไปดูกฎหมายแบ่งส่วนราชการในโรงเรียนแล้วเสนอโครงสร้างที่สะท้อนภารกิจงานที่แท้จริงของโรงเรียน

3.ลักษณะง่ายๆที่เข้าใจตรงกันมากที่สุดว่านี่แหละโรงเรียนนิติบุคคลคืออะไร

ตอบ 1)โครงสร้างสะท้อนงานที่แท้จริงของโรงเรียน 2)โครงสร้างมีไว้ให้ตรวจหรือมีไว้เพื่อแสดงคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 3)บริหารจัดการได้เองโดยอิสระแค่ไหน เรื่องอะไรบ้าง ถามตนเองว่าจัดโครงสร้างเป็นนิติบุคคลหรือยัง ถ้าเป็นก็สามารถบริหารคุณภาพได้นั้นคือ เป็นนิติบุคคลง่ายๆ แค่นี่ก่อนนะ