การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนขนาดเล็ก

สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลอย่างไรบ้าง? 
คำตอบ