ข้อคิดเห็น

คนหมายถึงใคร มีองค์ประกอบอะไร

สังคมวิกฤติหมายถึงอะไร มีองค์ประกอบอะไร

คำตอบ