การหลุดพ้นทางจิต ยัง ไม่หลุดพ้นโดยสิ้นเชิง(นิพพาน)

การประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรม ย่อมได้เจโตวิมุตติ ถ้าอยากเข้าถึงพระนิพพาน คงต้องละสังโยชน์ 10 ให้ได้อย่างหมดจด......... 

 

คำตอบ

การประพฤติธรรม  คือ การให้ทาน การรักษาศึล ๕  และเรียนรู้การเข้ากัมมฐาน อย่างสม่ำเสมอ..

การปฏิบัติธรรม คือ การกระทำกัมมฐานให้เข้าใจในเรื่อง สมถะกัมมฐาน(การทำให้จิตนิ่ง)ซึ่งมีมากกว่า ๔๐ วิธี ที่นิยมและทำได้กับทุกจริตคือ อาณาปนสติ (กำหนดลมหายใจเข้าออก) เจริญจนถึงขั้นนาสัญญาเนวสัญญา (โดยอนุโลม และปฏิโลม)  และเจริญสติปัฎฐาน สี่ (กาย,เวทนา,จิต และธรรม) จนถึง ธรรมะเป็นอนัตตา ถึงที่สุด ได้จิตที่เป็นเจโตวิมุตติ คือ ดวงตาเห็นธรรม หรือ ธรรมจักษุ นั่นเอง   แต่การบรรลุก็ต้องผ่านไปอีก ๓ ขั้นนั่นคือ ต้อง.....

ละสังโยชน์ ๑๐ ให้ได้ เพราะตัวสังโยชน์นี้จะเป็นตัวบอกระดับของ การบรรลุ....อรหันต์

๑. สักยาทิฎฐิ   ๒.วิจิกิจฉา  ๓ สีลพตปรามาส ผ่าน ๓ อย่างนี้ได้ ได้โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล......

๔.ละกามฉันทะ  ๕.รูปราคะ  ละได้อีก ๒ ข้อนี้ ก็จะเข้าถึงพระสกทาคามี

๖.ละอรูปราคะ ให้ได้ ๗.ลดกุกุจถัตจะ    ได้ระดับนี้ ก็จะได้ พระอนาคามี

๘.ลดมานะให้ได้  ๙.   ๑๐. อวิชชา เป็นตัวสุดท้ายที่ต้องละให้ได้ทั้งหมด  จึงเป็นพระอรหันต์ ครับ