สวัสดีครับ

  สวัสดีครับเพื่อนนักศึกษาระหัส 49 ทุกท่าน

ยินดีแรกเปลียนเรียนรู้ครับ

                              กลุ่ม พิทักภูธร

คำตอบ