การศึกษา

แม้ว่าการเรียนจะเหนื่อยเราก๋จะต้องพยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จ ทุกวิชาเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกเวลา
คำตอบ